Historien om BRiS

I 1993 startet det første incestsenteret i Buskerud under navnet Pilar. Stedet var et støttesenter for incestutsatte og ble drevet av ildsjeler som selv hadde vært utsatt for incest. Idéologien var slik for de fleste av støttesentrene i landet på 80- og 90-tallet. Pilar ble lagt ned våren 2005 da daglig leder ble alvorlig syk og døde. Etter sterkt politisk press, ble det vedtatt å starte opp et nytt og mer robust incestsenter i de tidligere lokalene til Pilar. 

Et prosjekt med mandat til å etablere og midlertidig starte opp et tilbud til incestutsatte, ble iverksatt i september 2006. Prosjektleder ble engasjert (Merete) og to ressurspersoner leid inn noen timer i uka for å bistå etableringen  og etter hvert kunne ta imot brukere i en svært begrenset åpningstid. Avtaler ble undertegnet, lokaler ble klargjort, møbler og utstyr ble kjøpt inn og erfaringer ble innhentet fra andre sentre. Neste viktige skritt ble utlysning av stillinger og ansettelse av personalet.

De første ansatte kom 1.3.07 og den siste i det nye teamet startet opp 15.4. samme år. Så kunne arbeidet med tilbudet til brukere og samarbeidspartnere begynne. Verdidokument og kvalitetssikring med rutiner for ulike ting måtte skrives. Grunder og mangeårig leder av støttesenteret mot incest i Oslo, Marianne Lind var teamets veileder.

Buskerudregionens incestsenter, ble offisielt åpnet 31.10.06. BRiS er et lavterskeltilbud til befolkningen i Buskerud og nordre deler av Vestfold. (Samarbeidet omhandlet i alt 22 kommuner, 23 kommuner fra 2011.) Drammen er vertskommune for BRiS, og påtok seg ansvaret for å få senteret i gang høsten 2006. Staten finanisierer 80% og eierkommunene 20%.

Formålet er å drive hjelp til selvhjelp for personer som trenger støtte og oppfølging. Senteret skal være et tilbud til alle som er berørt av incest eller seksuelle overgrep – både ungdom, voksne, kvinner, menn, pårørende og deres nettverk. Senteret legger vekt på tett tverrfaglig samarbeid med offentlige instanser, frivillige organisasjoner, interessegrupper og brukerne selv. 

Organisering
BRiS  er organisert etter vertskommunemodell, men har et eget styre. Styret, med en styreleder fra rådmannens ledergruppe i vertskommunen, ble etablert med første styremøte i desember 06. Styret, som representerer alle eierkommunene, legger føringer for drift, budsjett, ansettelser, handlingsplaner og vedtekter.


Interimstyret består av følgende medlemmer:
 

EVA MILDE (leder)

Kommunaldirektør HSO, Drammen kommune

PÅL TORE LARSEN

Politiadvokat

LAILA JOHANNESSEN

Vestre Viken

NANNA S. NORDHAGEN

Modum Kommune, helse og sosialsjefNasjonal tilknytning

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep - FMSO

FMSO er en landsdekkende paraplyorganisasjon for 16 sentre mot incest og overgrep. De er talerør inn mot staten(Barne - og familiedirektoratet) og skal sørge for kompetanseheving for ansatte på alle sentrene i landet. 

BRiS er medlem av FMSO. Gå inn på deres nettsider FMSO for å finne oversikt over alle sentre i landet.